please wait...
  • 200MB

  • 515.000 تومان

   • ترافیک ماهیانه2GB
   • وب سایت1
   • صندوق پستی50
   • پایگاه داده-
   • Windows2012
   • تعداد sub domainنامحدود
   • تعداد دامین های جانشیننامحدود
   • کنترل پنلبله
  • سفارش
  • 500MB

  • 910.000 تومان

   • ترافیک ماهیانه5GB
   • وب سایت2
   • صندوق پستینامحدود
   • پایگاه دادهSQLServer
   • Windows2012
   • تعداد sub domainنامحدود
   • تعداد دامین های جانشیننامحدود
   • کنترل پنلبله
  • سفارش
  • 1G

  • 1.270.000 تومان

   • ترافیک ماهیانه10GB
   • وب سایت2
   • صندوق پستینامحدود
   • پایگاه دادهSQLServer
   • Windows2012
   • تعداد sub domainنامحدود
   • تعداد دامین های جانشیننامحدود
   • کنترل پنلبله
  • سفارش
  • 2G

  • 1.630.000 تومان

   • ترافیک ماهیانه20GB
   • وب سایت2
   • صندوق پستینامحدود
   • پایگاه دادهSQLServer
   • Windows2012
   • تعداد sub domainنامحدود
   • تعداد دامین های جانشیننامحدود
   • کنترل پنلبله
  • سفارش
  • 5G

  • 2.615.000 تومان

   • ترافیک ماهیانه50GB
   • وب سایت3
   • صندوق پستینامحدود
   • پایگاه دادهSQLServer
   • Windows2012
   • تعداد sub domainنامحدود
   • تعداد دامین های جانشیننامحدود
   • کنترل پنلبله
  • سفارش
  • 10G

  • 4.630.000 تومان

   • ترافیک ماهیانه100GB
   • وب سایت3
   • صندوق پستینامحدود
   • پایگاه دادهSQLServer
   • Windows2012
   • تعداد sub domainنامحدود
   • تعداد دامین های جانشیننامحدود
   • کنترل پنلبله
  • سفارش