please wait...

پژوهشکده ی تحقیق در عملیات بهین کارا پژوه به جمع مشتریان شرکت مهندسی آتیه پرداز پیوست

با طراحی و پیاده سازی سایت پژوهشکده ی تحقیق در عملیات بهین کارا پژوه به جمع مشتریان شرکت مهندسی آتیه پرداز پیوست.

مؤسسه بهین کارا با هدف انجام فعالیتهای مطالعاتی و تحقیقاتی مرتبط به تحقیق در عملیات ایجاد و دو مقوله بهینگی و کارایی را به عنوان مفاهیم خرد و کلان تحقیق در عملیات سر لوحه فعالیتهای خود قرار داده است. استفاده بهینه از منابع در طرحهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، اهداف استراتژیک مؤسسه در مقوله بهینگی و برنامه ریزی هدفمند در خصوص ارتقاء بهره وری با ابزارهای مانیتورینگ عملکردها، اهداف استراتژیک مؤسسه در مقوله کارایی را تبیین میکند.

با طراحی و پیاده سازی سایت پژوهشکده ی تحقیق در عملیات بهین کارا پژوه به جمع مشتریان شرکت مهندسی آتیه پرداز پیوست

www.bcap.ir

تاریخ انتشار : 1396/12/16
تعداد بازدید: 768